ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เบาเนิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี 8 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา จันทร์เกาะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 33 ปี 2 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภวรรณ นุ่มพูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 สิงหาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรกมล ศิริวุฒิ
ตำแหน่ง : ครูระดับปฏิบัติการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิถุนายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนิษฐา เตชะวัฒนาเลิศกิจ
ตำแหน่ง : ครูระดับปฏิบัติการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี 3 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัฒนา ปานศิลา
ตำแหน่ง : ครูระดับปฏิบัติการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี 3 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนัชชา บงค์บุตร
ตำแหน่ง : ครูระดับปฏิบัติการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 มกราคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชชาวิชช์ วงศ์คำ
ตำแหน่ง : ครูระดับปฏิบัติการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา ภูมิเสนา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา มิ่งมา
ตำแหน่ง : บุคลากร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัญญู สีแสนยง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐสุดา จิตรมั่น
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี 4 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยรัตน์ นิลคง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล หน่องพงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร อัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมาพร พวงแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี 9 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัชร ศรีแสนยง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสโมสร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2565