คณะผู้บริหาร

นายสมชาย เบาเนิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา