คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวศศิธร อัมฤทธิ์
นักการภารโรง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 092-5196282
อีเมล์ : Sasithon002522@gmail.com

นางสาวกัลยรัตน์ นิลคง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 095-8584784
อีเมล์ : kanyaratninkong@gmail.com

นางสาวณัฐสุดา จิตรมั่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 088-1918488
อีเมล์ : Ouy282536@gmail.com