กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวขนิษฐา จันทร์เกาะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 081-2587414
อีเมล์ : khanitthachankoh@gmail.com