กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนิษฐา เตชะวัฒนาเลิศกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 097-9867099
อีเมล์ : kanittha.chom24@gmail.com