กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศุภวรรณ นุ่มพูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 085-1223330
อีเมล์ : minicuper_23@hotmail.com

นางสาวพรนัชชา บงค์บุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปวีณา มิ่งมา
บุคลากร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 082-1088948
อีเมล์ : kookkik_nk138@hotmail.com

นายศรัญญู สีแสนยง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2